Sphodanam (1981)

Release Date: Apr 09, 1981

Director: PG Vishwambharan, Producer: Babu K.J, Thomas , Story: Sherif, Music: Shankar Ganesh, Lyricist:ONV Kurup