Ponmudi (1982)

Release Date: 1982

Director: N Sankaran Nair, Producer: TP Bava , Story: N Sankaran Nair, Music: Jithin Shyam, Lyricist:Balu Kiriyath,Perumpuzha Gopalakrishnan

Related News