Kalithozhan (1966)

Release Date: 1966

Director: M Krishnan Nair, Producer: AV Subbarao , Story: Sadasivabrahmam, Music: G Devarajan, Lyricist:P Bhaskaran