Aparaadhi (1977)

Release Date: 1977

Director: PN Sundaram, Producer: Pavamani , Story: Joseph Main, Music: Salil Chowdhary, Lyricist:P Bhaskaran